13 tháng 8, 2014

...

"Em ơi! Lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai?"